REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I ROWEROWEGO VELOKING

Właścicielem wypożyczalni jest firma Inkontor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie (87-200), przy ul. 1-go Maja 63, Spółka zarejestrowana przy sądzie rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS numer KRS 0000563986, NIP 8781799389, REGON 361877887. Zwany dalej Wypożyczalnią.

 1. Osoba wypożyczająca (Wypożyczający) sprzęt rowerowy lub inny sprzęt rekreacyjny zawiera pisemną umowę wypożyczenia (oddania w użytkowanie) i zgadza się na warunki wypożyczenia na zasadach określonych w regulaminie wypożyczenia sprzętu, co potwierdza własnym podpisem. Klient ma prawo żądać usunięcia lub wykreślenia danych po zdaniu sprzętu.
 2. Zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
 3. Wypożyczający jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub o uiszczenie kaucji o wartości wypożyczającego sprzętu. Dokument nie jest zatrzymany przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Wypożyczający zapoznał się i został przeszkolony z obsługą i użytkowaniem sprzętu.
 6. Wypożyczający oznajmia, iż nie jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających wykluczających jazdę sprzętem rekreacyjnym bądź rowerem.
 7. Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu bądź innych środków odurzających podczas użytkowania sprzętu wypożyczalni.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź nieruchomego innych osób.
 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości podanej w pkt. 11 Regulaminu.
 10. Wypożyczający po utracie sprzętu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za utracony sprzęt, które zostały wyszczególnione w pkt. 11 niniejszego regulaminu.
 11. Koszt hulajnogi elektrycznej w przypadku kradzieży lub zgubienia wynosi 5.200 PLN, koszt gokarta rodzinnego wspomaganego elektrycznie wynosi 17.000,00 PLN, koszt roweru wynosi od 700 do 1.500 PLN, koszt przyczepki rowerowej wynosi 2.500 PLN, koszt gokarta jednoosobowego małego do 9 lat wynosi 1.200 PLN, koszt gokarta jednoosobowego średniego do 12 lat lub dużego do 99 lat wynosi 2.500 PLN, koszt gokarta dwuosobowego wynosi 3.000 PLN, koszt gokarta dwuosobowego wspomaganego elektrycznie wynosi 6.000 PLN, koszt zapięcia rowerowego lub kasku wynosi 20 PLN. *
 12. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem obowiązującym w wypożyczalni. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu. Po zdaniu sprzętu w wypożyczalni, każdorazowo należy złożyć własnoręczny podpis z adnotacją godziny oddania sprzętu. W innym przypadku Wypożyczalnia może uznać sprzęt za niezwrócony.
 13. W razie gdy Wypożyczalnia uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
 14. Hulajnogą elektryczną lub wózkiem rowerowym można poruszać się jedynie po utwardzonym terenie lub drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej jedynie za zgodą rodziców i po ukazaniu karty motorowerowej. Wózkiem rowerowym mogą poruszać się jedynie osoby Wypożyczające, które ukończyły 18 lat.
 16. Osoba Wypożyczająca sprzęt podlega wszelkim regulacjom ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisom miejscowym.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kolizje spowodowane podczas użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego, w szczególności jeśli sprzęt jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami użytkowania. Wypożyczający jest zobowiązany o poinformowaniu Wypożyczalni o wadliwości sprzętu 10 minut po jego wypożyczeniu. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wypożyczalnia uznaje sprzęt za w pełni sprawny, co może jednocześnie nieść za sobą opłaty dla Wypożyczającego za usunięcie usterki.
 18. ZABRANIA SIĘ:

1). Pozostawiania sprzętu bez osobistego nadzoru, przy czym należy zabezpieczyć sprzęt przed możliwością kradzieży.
2). Użytkowania sprzętu na trudnych szlakach gruntowych niezgodnych z przeznaczeniem modelu danego pojazdu.
3). Użytkowania sprzętu w sposób odpowiadający sportom grawitacyjnym (szybki zjazd, wykonywanie skoków, gwałtowne używanie hamulca ręcznego przedniego w przypadku rowerów),
4). Zanurzania sprzętu pod powierzchnię wody.
5). Przewożenia sprzętem użytkowanym z wypożyczalni Veloking więcej osób, niż jest to przewidziane konstrukcyjnie i wagowo dla tego typu pojazdu oraz użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6). Podjeżdżania pojazdami pod krawężniki i wysokie progi oraz jazdy po dziurach.
7). Jeżdżenia po plaży i wodzie.
8). Zderzania pojazdami,
9). Oddawanie do użytku osobom trzecim.

 1. Wypożyczający odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu. W przypadku uszkodzenia pojazdu wynikającego z nieprawidłowego użytkowania i/lub odstępstw od regulaminu czy utraty sprzętu, koszty naprawy lub wymiany pojazdu pokrywa osoba wypożyczająca lub jej prawny opiekun.

*informacje o kosztach sprzętu, które nie są ujęte w regulaminie, można uzyskać na punkcie wypożyczalni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z RODO informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest INKONTOR POLSKA Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie (87-200, ul. 1 Maja 63). Dane do kontaktu: e-mail: [info@inkontor.pl]. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia roweru lub innego sprzętu, a w przypadku wyrażenia zgody – również w celach marketingowych. Odbiorcami tych danych osobowych są obsługujące administratora firmy i podmioty zarządzające serwerem, oprogramowaniem informatycznym i sprzętem, zawierające i realizujące polisy ubezpieczeniowe. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Przetwarzane dane są przechowywane w okresie 60 dni od zawarcia umowy, a w przypadku niewykonania umowy, w okresie przedawnienia roszczeń z tego tytułu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – w czasie obowiązywania zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu ani profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy wypożyczenia. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie umowy przez administratora.